Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!

Friskus team

FRISKUS AS

Vi er ein sosial entreprenør eigd av tilsette, og held til i Næringshagen på Voss sine lokale. 

Vi fremmer helseinnovasjon gjennom audmjuk tilnærming til kompleksitet i offentleg og frivillig organisering, kombinert med brukarvenleg, god teknologisk forståing og samfunnsengasjement. Friskus skal bidra til vekst og engasjement hjå kvar einskild og i velferdssamfunnet. Det skal vere lett å delta i helsefremmende aktivitet og bry seg!

Vi løyser reelle samfunnsproblem i den praktiske kvardagen til kommunale og frivillige koordinatorar og eldsjeler over heile landet.

TeamFriskus

  • Gode personlege eigenskapar
  • Høg kompetanse og fagkunnskap i alle ledd av produktutviklinga
  •  Detaljert kunnskap om brukarperspektiv
  •  God relasjonell kompetanse

Våre kjerneverdiar:

Kvalitet • Mestring • Samfunnsengasjement • Tryggleik

Spørsmål? Ring

911 75 556